Wednesday, March 7, 2012

NITISASTRA 13.8

rajni dharmini dharmisthah
pape papah same samah
rajanamnuvartante
yatha raja tatha prajah

Terjemahan bahasa Indonesia

kalau raja saleh, rakyatpun saleh
kalau raja jahat, rakyatpun jahat
raja setengah saleh setengah jahat, rakyatpun demikian
rakyat hanya mengikuti sang raja, sebagaimana raja, begitulah rakyatnya

English translation


If the king is virtuous, then the subjects are also virtuous.
If the king is sinful, then the subjects also become sinful.
If he is mediocre, then the subjects are mediocre.
The subjects follow the example of the king. In short, as is the king so are the subjects.

No comments:

Post a Comment